Privacybeleid

 

De Verbeelding respecteert de privacy deelnemers aan de activiteiten en van de bezoekers van www.deverbeelding.nu. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG) wordt behandeld. De ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. 

In ons onderstaande privacybeleid leggen wij uit hoe onze organisatie met persoonsgegevens omgaat. De Verbeelding kan het bovenstaande privacystatement en het privacybeleid wijzigen.

Vragen over het privacy bij De Verbeelding of verzoeken tot correctie of verwijdering kunnen worden gericht aan: info@deverbeelding.nu of De Verbeelding, Okkenburg 3, 2641 MH Pijnacker.

De Verbeelding verzamelt en verwerkt via de gegevens van personen via haar website en via correspondentie ten behoeve van het organiseren van haar activiteiten. Afhankelijk van de activiteit  gaat het om de volgende soorten gegevens.

Algemeen:

Van deelnemers aan de kunstroute en optredens worden de volgende gegevens vastgelegd:

 • Naam en evt adresgegevens
 • E-mailadres
 • Website
 • Kunstvorm(en)
 • Fotomateriaal van het werk
 • Betalingsgegevens voor deelname

Van deelnemers aan de creamarkt worden de volgende gegevens vastgelegd:

 • Naam en evt adres gegevens
 • E-mailadres
 • Website
 • Soort marktwaar
 • Betalingsgegevens voor huur kraam

Van ingehuurde artiesten worden de volgende gegevens vastgelegd:

 • Naam en adresgegevens
 • E-mailadres
 • Soort optreden
 • Factuurgegevens
 • Facturen
 • Betalingsgegevens

Gegevens van deelnemers en artiesten worden met uitzondering van hun adresgegevens en betalingsgegevens op de website vermeld. Het e-mail adres wordt alleen vermeld als daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. De gegevens kunnen ook worden vermeld in andere uitingen van De Verbeelding, zoals op sociale –  en in gedrukte media. Ook worden de gegevens (deels) gebruikt bij het samenstellen van het routeboekje en het programma en/of daarin opgenomen.

Van vrienden van de Verbeelding of donateurs worden de volgende gegevens vastgelegd.

 • Naam en evt adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bedrag van bijdragen of donaties
 • Jaar waarin deze zijn gedaan
 • Betalingsgegevens

Vrienden worden niet op de site vermeld. Donateurs worden wel op de site vermeld, indien het om een niet-natuurlijke persoon gaat.

Correspondentie (brief of e-mail) gericht aan De Verbeelding of verzonden door De Verbeelding wordt in principe bewaard, tenzij dit afhankelijk van het onderwerp niet relevant wordt geacht.

Van bezoekers aan de activiteiten van de Verbeelding

 • Van bezoekers worden geen persoonsgegevens gevraagd. Wel kan het zijn dat bezoekers worden gefotografeerd, gefilmd, of op anderen wijze op beeld of geluid worden vastgelegd. Daarbij gaat het niet om de persoon van de bezoeker, maar om een sfeerimpressie van het desbetreffende programmaonderdeel. Dit materiaal kan worden opgeslagen in het archief van De Verbeelding, worden gebruikt op de website, of bij uitingen in de media. Bezoekers die daar bezwaar tegen hebben kunnen dat aangeven bij degene die de vastlegging op dat moment verzorgt, of een verzoek tot verwijdering indienen

Website:

Van algemene bezoekers aan de site worden de volgende gegevens vastgelegd:

 • Gegevens over het gebruik van de site vastgelegd in cookies in verband met de werking van de site en voor het kunnen maken van web statistieken op basis van Google analytics. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenoemde tracking cookies.

Van bezoekers die een product op de site bestellen, kunnen afhankelijk van het product de volgende gegevens worden vastgelegd;

 • Naam, indien dat wordt gevraagd
 • E-mail adres (voor de levering van het product)
 • Afgenomen product(en) en aantal (bijvoorbeeld bestelde kaartjes)
 • Betalingsgegevens

Naam en email-adres worden alleen gebruikt voor de levering van het product, tenzij de vraag is gesteld of de gegevens ook voor andere correspondentie mag worden gebruikt en daarmee uitdrukkelijk is ingestemd. De website wordt na het Verbeeldingsweekeinde binnen drie maanden geschoond van de niet (langer) te bewaren persoonsgegevens.

Delen van gegevens

Persoonsgegevens kunnen binnen De Verbeelding worden gedeeld met personen die met de organisatie zijn belast. De gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor de organisatie van activiteiten of voor het betalingsverkeer. Wij delen geen gegevens met derden met het oog op het behalen van een financieel voordeel. Gegevens in de financiële administratie worden tenminste bewaard voor de duur die is vereist om te kunnen voldoen aan de fiscale verplichtingen (zeven jaar).

Inzage, correctie of verwijdering van gegevens

Belanghebbenden kunnen gemotiveerd verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van gegevens die over hen bij de Verbeelding in de administratie of op de website zijn vastgelegd. De verzoeker kan daarbij worden gevraagd zijn identiteit aan te tonen.

Aantoonbaar onjuiste gegevens zullen worden gecorrigeerd. Verzoeken tot verwijdering worden gehonoreerd, indien er geen zwaarwegende belangen van De Verbeelding zijn die verwijdering verhinderen of als er naar de mening van De Verbeelding een ernstige inbreuk zou (kunnen) plaatsvinden op de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde.

Indien de Verbeelding voornemens is een verzoek af te wijzen, beslist de voorzitter van De Verbeelding en motiveert de afwijzing schriftelijk.

Pagina laatst bijgesteld: 13 februari 2024